VEDTÆGTER FOR ØSTJYSKE AMATØRASTRONOMER

Version 2018

§ 1

Foreningens navn er Østjyske Amatørastronomer (Engelsk version: Amateur Astronomers of Eastern Jutland). Foreningens hjemsted er Østjylland.

§2

Foreningens formål er at samle astronomisk interesserede til bl.a. gensidig erfaringsudveksling, samt foredrag og andet af interesse.

Østjyske Amatørastronomer er en almennyttig forening, og foreningens formue kan kun gå til Foreningens formål samt almennyttige formål.

§ 3

Foreningens ledelse vælges på generalforsamlingen og består af mindst 3 og højst 5 medlemmer plus 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode.

Revisor og revisorsuppleant vælges for en 1-årig periode.

I lige år vælges der 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppeleant. I ulige år vælges der 1 til 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

Bestyrelses konstituerer sig selv.

Kasseren, webmaster, og matrielforvalter behøver ikke at være medlemmer af bestyrelsen.

Foreningen tegnes af kasseren sammen med formanden, eller af kasseren og to bestyrelsesmedlemmer. Kasseren har dog bemyndigelse til at disponere til en beløbsgrænse på 2.000 kr. 

Afgørelser træffes internt i bestyrelsen ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme den afgørende.

§ 4

Hvert medlem, herunder også bestyrelsesmedlemmer, betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen jf.: §10.4.

Medlemmer under 15 år kan deltage på møder ifølge med en voksen.

Kontingentet går til dækning af udgifter ved udsendelse af referater, korrespondance o.l., samt til diverse udgifter i forbindelse med møder, arrangementer og andet f.eks. til Foreningens observationsudstyr.

§ 5

Medlemskabet følger kalenderåret. Der kan mindes om kontingentbetaling via udsendt mødeinformation i januar. Såfremt et medlem ikke betaler kontingent inden indbetalingsfristens udløb, (31. januar) kan det pågældende medlem uden yderligere påmindelse blive slettet af medlemslisten.

Potentielle medlemmer kan deltage i møder i højst 3 måneder uden at betale kontingent.

Ved indmeldelse efter 1. juli betales kun ½ kontingent for nye medlemmer.

Medlemslisten må kun udleveres til medlemmer.

§ 6

Foreningens regnskabsår er 1. november til 31. oktober.

§ 7

Fremtidige aktiviteter drøftes på klubmøderne.

§ 8

Den årlige generalforsamling afholdes sædvanligvis på novembermødet. Datoen for generalforsamlingen skal offentliggøres for medlemmerne mindst en måned før.

En lovligt indvarslet generalforsamling er altid beslutningsdygtig.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 20 dage før generalforsamlingen.

Eventuelle forslag offentliggøres i udsendt mødeinformation forud for generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller af 1/3 af medlemmerne. I sidstnævnte tilfælde, skal der fremsendes skriftligt ønske til bestyrelsen herom sammen med begrundet dagsorden.

Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst én måneds varsel.

§ 9

Kun medlemmer har stemmeret.

Medlemmer som er forhindret i at være til stede på en generalforsamling, kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at stemme for sig. Ethvert fremmødt medlem kan repræsentere indtil 3 fraværende medlemmer ved fuldmagt.

§ 10

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

10.1: Valg af dirigent, stemmetællere *) og referent.

 *) Ved ethvert valg skal afstemning ske skriftligt, såfremt blot ét medlem ønsker det.

10.2: Bestyrelsens beretning.

10.3: Kassereren forelægger revideret årsregnskab til godkendelse, og fremlægger forslag til budget.

10.4: Fastsættelse af kontingentets størrelse for næste år.

10.5: Behandling af indkomne forslag.

10.6: Valg.

a. Valg af medlemmer til bestyrelsen jfr. § 3.

b. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.

c. Valg af revisor.

d. Valg af revisorsuppleant.

Genvalg kan finde sted.

10.7: Eventuelt.

§ 11

Til vedtægtsændring kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

§ 12

Såfremt der ikke har været afholdt møder i ét år, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling, hvorunder foreningens eventuelle opløsning er på dagsordenen.

Opløsning af Foreningen kræver et flertal på mindst 75% af de fremmødte medlemmer.

Opløsningen skal herefter endelig godkendes på en efterfølgende opløsende generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal.

I tilfælde af opløsning skal Foreningens eventuelle nettoformue overdrages til almennyttige og velgørende formål, som ligger i naturlig forlængelse af Foreningens formål, og som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Vedtaget iflg. gældende vedtægter. Århus, den 8. november 2018.