VEDTÆGTER FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

 Version 2008

 § 1

Foreningens navn er Østjyske Amatør Astronomer (Engelsk version: Amateur Astronomers of Eastern Jutland). Foreningens hjemsted er Østjylland.

§2

Foreningens formål er at samle astronomisk interesserede til bl.a. gensidig erfaringsudveksling, samt foredrag og andet af interesse.

§ 3

Foreningens ledelse vælges på generalforsamlingen og består af mindst 3 og højst 5 personer. Der vælges formand, kasserer og manglende bestyrelsesmedlemmer.

Kassereren kan også vælges uden for bestyrelsen.

Afgørelser træffes internt i bestyrelsen ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme den afgørende.

§ 4

Hvert almindeligt medlem betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen jf.: §10.5.

Medlemmer under 15 år kan deltage på møder ifølge en voksen.

Kontingentet går til dækning af udgifter ved udsendelse af referater, korrespondance o.l., samt til diverse udgifter i forbindelse med møder, arrangementer og andet.

§ 5

Medlemskabet følger kalenderåret. Der kan mindes om kontingentbetaling via bladudsendelse i januar. Såfremt et medlem ikke betaler kontingent inden indbetalingsfristens udløb, (31. januar) kan det pågældende medlem uden yderligere påmindelse blive slettet af medlemslisten.

Potentielle medlemmer kan få bladet og deltage i møder i højst 3 måneder uden at betale kontingent.

Ved indmeldelse efter 1. juli betales kun ½ kontingent for nye medlemmer.

Medlemslisten må kun udleveres til medlemmer.

§ 6

Foreningens regnskabsår er 1. november til 31. oktober.

§ 7

Fremtidige aktiviteter drøftes på klubmøderne.

§ 8

Den årlige generalforsamling afholdes sædvanligvis på novembermødet. Datoen for generalforsamlingen skal offentliggøres for medlemmerne mindst en måned før.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 20 dage før generalforsamlingen.

Eventuelle forslag offentliggøres i Stjerneskuddet forud for generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller af 1/3 af medlemmerne. I begge tilfælde, skal der fremsendes skriftligt ønske til bestyrelsen herom sammen med begrundet dagsorden.

Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst én måneds varsel.

§ 9

Kun medlemmer har stemmeret.

Medlemmer som er forhindret i at være til stede på en generalforsamling, kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at stemme for sig. Ethvert fremmødt medlem kan repræsentere indtil 3 fraværende medlemmer ved fuldmagt.

§ 10

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

10.1: Valg af dirigent, stemmetællere *) og referent.

10.2: Formandens beretning.

10.3: Kassereren forelægger revideret årsregnskab til godkendelse, og fremlægger forslag til budget.

10.4: Behandling af indkomne forslag.

10.5: Fastsættelse af kontingentets størrelse for næste år.

10.6: a. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og kasserer.

b. Valg af 1. og 2. Suppleant til bestyrelsen.

c. Valg af revisor.

d. Valg af revisorsuppleant.

Genvalg kan finde sted.

10.7: Eventuelt.

 *) Ved ethvert valg skal afstemning ske skriftligt, såfremt blot ét medlem ønsker det.

§ 11

Til vedtægtsændring kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

§ 12

Såfremt der ikke har været afholdt møder i ét år, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling, hvorunder foreningens eventuelle opløsning er på dagsordenen.

Vedtaget iflg. gældende vedtægter. Århus, den 15. november 2007.

 

 

VEDTÆGTER FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

 Version 2008

 § 1

Foreningens navn er Østjyske Amatør Astronomer (Engelsk version: Amateur Astronomers of Eastern Jutland). Foreningens hjemsted er Østjylland.

§2

Foreningens formål er at samle astronomisk interesserede til bl.a. gensidig erfaringsudveksling, samt foredrag og andet af interesse.

§ 3

Foreningens ledelse vælges på generalforsamlingen og består af mindst 3 og højst 5 personer. Der vælges formand, kasserer og manglende bestyrelsesmedlemmer.

Kassereren kan også vælges uden for bestyrelsen.

Afgørelser træffes internt i bestyrelsen ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme den afgørende.

§ 4

Hvert almindeligt medlem betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen jf.: §10.5.

Medlemmer under 15 år kan deltage på møder ifølge en voksen.

Kontingentet går til dækning af udgifter ved udsendelse af referater, korrespondance o.l., samt til diverse udgifter i forbindelse med møder, arrangementer og andet.

§ 5

Medlemskabet følger kalenderåret. Der kan mindes om kontingentbetaling via bladudsendelse i januar. Såfremt et medlem ikke betaler kontingent inden indbetalingsfristens udløb, (31. januar) kan det pågældende medlem uden yderligere påmindelse blive slettet af medlemslisten.

Potentielle medlemmer kan få bladet og deltage i møder i højst 3 måneder uden at betale kontingent.

Ved indmeldelse efter 1. juli betales kun ½ kontingent for nye medlemmer.

Medlemslisten må kun udleveres til medlemmer.

§ 6

Foreningens regnskabsår er 1. november til 31. oktober.

§ 7

Fremtidige aktiviteter drøftes på klubmøderne.

§ 8

Den årlige generalforsamling afholdes sædvanligvis på novembermødet. Datoen for generalforsamlingen skal offentliggøres for medlemmerne mindst en måned før.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 20 dage før generalforsamlingen.

Eventuelle forslag offentliggøres i Stjerneskuddet forud for generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller af 1/3 af medlemmerne. I begge tilfælde, skal der fremsendes skriftligt ønske til bestyrelsen herom sammen med begrundet dagsorden.

Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst én måneds varsel.

§ 9

Kun medlemmer har stemmeret.

Medlemmer som er forhindret i at være til stede på en generalforsamling, kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at stemme for sig. Ethvert fremmødt medlem kan repræsentere indtil 3 fraværende medlemmer ved fuldmagt.

§ 10

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

10.1: Valg af dirigent, stemmetællere *) og referent.

10.2: Formandens beretning.

10.3: Kassereren forelægger revideret årsregnskab til godkendelse, og fremlægger forslag til budget.

10.4: Behandling af indkomne forslag.

10.5: Fastsættelse af kontingentets størrelse for næste år.

10.6: a. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og kasserer.

b. Valg af 1. og 2. Suppleant til bestyrelsen.

c. Valg af revisor.

d. Valg af revisorsuppleant.

Genvalg kan finde sted.

10.7: Eventuelt.

 *) Ved ethvert valg skal afstemning ske skriftligt, såfremt blot ét medlem ønsker det.

§ 11

Til vedtægtsændring kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

§ 12

Såfremt der ikke har været afholdt møder i ét år, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling, hvorunder foreningens eventuelle opløsning er på dagsordenen.

Vedtaget iflg. gældende vedtægter. Århus, den 15. november 2007.